73
Ai Biết (qui Sait)
Thanh Mai
Chàng thề rằng chàng yêu tôi còn nhiều hơn tình tôi hằng yêu chàng. Dầu sao giờ tôi đành nói rằng trời biết lời kia thật chăng. Chàng bảo rằng trên trái đất này. Chàng yêu mình tôi và sẽ chẳng còn ai l.